Understanding the use of geographical information systems (GISs) in health informatics research: a review

Understanding the use of geographical information systems (GISs) in health informatics research: a review

 

چکیده

پیش زمینه: هدف از بررسی این مقاله درک سیستم های اطلاعات جغرافیایی (GIS) و چگونگی کاربرد آنها در انفورماتیک بهداشت عمومی، انفورماتیک پزشکی و اپیدمیولوژی است.

روشها: مقالات مرتبطی که استفاده از (GIS) را نشان میدهند، از چهار پایگاه داده دانشگاهی شناسایی شده اند: Academic Search Complete، Bio Med Central، PubMed Central، Scholars Portal و همچنین Google Scholar. استراتژی جستجو استفاده شده شناسایی مقالات با موارد "سیستم اطلاعات جغرافیایی"، "بهداشت عمومی"، "انفورماتیک پزشکی"، "اپیدمیولوژی" و "جفرافیای سلامت"  به عنوان عناوین اصلی یا کلمات متنی در عناوین و چکیده ها بود.مقالات منتشر شده بین سالهای 1997 و 2014 مورد بررسی قرار گرفنتد و در مجموع 39 مقاله جهت آگاهی نویسندگان در مورد استفاده از فناوری GIS در تحقیقات سلامت گنجانده شدند.

یافته ها: اصلی ترین کاربرد های GIS در انفورماتیک سلامت و اپیدمیلوژی شامل نظارت بر بیماری، تجزیه و تحلیل خطر سلامتی، دسترسی و برنامه ریزی بهداشتی و پروفایل بهداشت جامعه است.فناوری های GIS میتواند کیفیت و کارایی را در تحقیقات بهداشتی به طور قابل توجهی بهبود بخشد، زیرا میتوان ارتباطات اساسی ای میان سلامت جمعیت و موقعیت جغرافیایی آنها برقرار کرد.

نتیجه: سود حاصل از انفورماتیک سلامت زمانی حاصل میشود که از GISها در تحقیقات استفاده شود. برای اطمینان از بهتر بودن نقشه های بهداشتی جغرافیایی ، باید برای داده های ورودی این سیستم ها از نظر کمی و کیفی بهبود حاصل شود در این صورت ممکن است بین بهداشت عمومی و عوامل محیطی نتیجه گیری مناسبی صورت گیرد.

کلیدواژه ها: بهداشت محیط، اپیدمیولوژی، اطلاعات جغرافیایی سیستم ها (GISs)، انفورماتیک پزشکی، بهداشت عمومی

مرورگر شما قادر به خواندن PDF نیست لطفا برای دانلود فایل اینجا را کلیک کنید.

فایل های ضمیمه

دانلود فایل

نویسنده
مطالب پیشنهادی